หน้าแรก

        

      นายนิพนธ์ อ่อนนวล

   ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ

     โรงเรียนวัดหนองครก

 

  แผนการสอน

  ใบงาน

  แบบทดสอบก่อนเรียน

  แบบทดสอบหลังเรียน

 เฉลยใบงาน

  เฉลยสอบก่อนเรียน

 เฉลยสอบหลังเรียน

  ผลงานนักเรีัยน 1

  ผลงานนักเรีัยน 2

  ผลงานนักเรีัยน 3

  ผลงานนักเรีัยน 4

  สมุดเยี่ยม 

 

เนื้อหาบทเรียน

  ชุดที่ 1

  ชุดที่ 2

  ชุดที่ 3

  ชุดที่ 4

  ชุดที่ 5

  ชุดที่ 6

  ชุดที่ 7

  ชุดที่ 8

  ชุดที่ 9

  ชุดที่ 10

  แผนผังลำดับงาน: เทปเจาะรู: แบบทดสอบก่อนเรียน

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา ชุดการสอน โปรแกรม PowerPoint 2003 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง แนะนำโปรแกรม PowerPoint 2003 เวลา 20 นาที

ข้อสอบจำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. โปรแกรม PowerPoint 2003 เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับงานประเภทใด

ก. ด้านการคำนวณ

ข. ด้านการจัดการฐานข้อมูล

ค. ด้านการสร้างงานนำเสนอ

ง. ด้านงานเอกสาร

2. ข้อใดคือขั้นตอนการเปิดโปรแกรม PowerPoint 2003 ที่ถูกต้อง

ก. File > Close

ข. View > Toolbars

ค. File > Exit > Microsoft PowerPoint 2003ง. Start > Programs > Microsoft Office > Microsoft Office PowerPoint 2003

3. สื่อในข้อใดที่ไม่สามารถนำมาใส่ในโปรแกรม PowerPoint 2003 เพื่อประกอบการนำเสนอ

ก. วีดีโอ

ข. สิ่งมีชีวิต

ค. ภาพเคลื่อนไหว

ง. กราฟ

4. มุมมองใดใช้สำหรับแสดงและจัดเรียงลำดับสไลด์ในโปรแกรม PowerPoint 2003

ก. มุมมองปกติ

ข. มุมมองแสดงลำดับสไลด์

ค. มุมมองนำเสนอภาพนิ่ง

ง. มุมมองบันทึกย่อ

5. ขั้นตอนที่สามของการเตรียมการนำเสนอด้วย PowerPoint 2003 คืออะไร

ก. เตรียมข้อมูล

ข. นำเสนอจริง

ค. จัดทำงานนำเสนอ

ง. ซักซ้อมก่อนนำเสนอจริง

6. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องก. Minimize ปุ่มย่อหน้าต่างโปรแกรมให้เต็มหน้าจอ

ข. Maximize ปุ่มขยายหน้าต่างโปรแกรมให้เต็มหน้าจอ

ค. Restore ปรุงปรับหน้าต่างโปรแกรมให้กลับสู่ขนาดเดิม

ง. Close ปุ่มปิดหน้าต่างโปรแกรม

7. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ Title Bar

ก. แถบเมนูคำสั่งต่าง ๆ

ข. พื้นที่สำหรับตกแต่งสไลด์

ค. แถบแสดงชื่อโปรแกรม และชื่อไฟล์ที่กำลังเปิดใช้งานอยู่

ง. ส่วนที่แสดงเค้าโครงของข้อความที่อยู่ในสไลด์

8 . Slide Area อยู่ในมุมมองใดก. Slide Tap

ข. Normal View

ค. Slide Show

ง. Outline Pane

9. ข้อใดคือพื้นที่สำหรับออกแบบและตกแต่งสไลด์

ก. Menu Bar

ข. Task Pane

ค. Slide Area

ง. Note Pane

10. ข้อใดคือขั้นตอนการซ่อนและแสดงเครื่องมือที่ถูกต้อง

ก. แฟ้ม > รูปแบบ > เลือกชื่อแถบเครื่องมือที่ต้องการ

ข. รูปแบบ > แถบเครื่องมือ > เลือกชื่อแถบเครื่องมือที่ต้องการ

ค. แทรก > แถบเครื่องมือ > เลือกชื่อแถบเครื่องมือที่ต้องการ

  แบบทดสอบก่อนเรียน

ง. มุมมอง > แถบเครื่องมือ > เลือกชื่อแถบเครื่องมือที่ต้องการ

ชุดที่1  ชุดที่2  ชุดที่3  ชุดที่4  ชุดที่5  ชุดที่6  ชุดที่7  ชุดที่8  ชุดที่9  ชุดที่10

webmaster:nipononn@hotmail.com